Home Journals Books Proceedings Events About Us Contact Us    

 

 

 

Journal of Food Engineering and Technology

 

ISSN: 2051-7734

Email: jfet@techrev.org.uk

 

Volume 1, Number 1 (2012)

 

10 papers on 1 pages

 

Study on Micro-Vacuum Storage of Laiyang Pear
1
Shutang Liu, Shasha Zhou, Wenxiang Li, Qiyun Mu, Shiqing Wang, Shikui Wang, Lijiao Wang
 
Enhancement of Chinese wine’s micrographs
10
Xiuhua Tang
 
A Comparative Study on Antioxidant Capacity of Crude and Refined Oat Oils
16
Hongyan Cai, Yutang Qi, Weinong Zhang, Zhan Wang, Ying Liu
 
Analysis and Control of Flora in Vegetarian Salad
28
Jingjing Zhu,Yunsheng Jiang, Yang Yuan,Tingting Zhao,Tao Ren,Jie Dong 
 
A New Rapid and Sensitive FTIR Spectroscopic Method for Determination of Chitosan Content
38
Xian-cai Li, Zhang Hu, Si-dong Li, Zhan-xia Wu, Jian-ying Xie
 
Effect on the Postharvest Physiological of ‘Hybrid’ Orange [Kiyomi tangor] by Ozone Treatment at Low Temperature
42
Qin Wen, Li Su-qing, Ding Jie 
 
Research on Mechanism of Killing Bacillus Subtilis Spores by High Pressure Carbon Dioxide
53
Xian-han ZHOU, Feng-juan LEE, Qing-mei ZENG, Jie YAO 
 
Variations in Sensory and Chemical Characteristics of Preserved Cherry Tomatoes during Lactic Acid Bacteria Fermentation
61
ChunlingXiao, Wenyan Du,Yuanyuan Xue
 
Immobilization of Tyrosinase and Its Application on Cross-linking of Protein
67
Xirong Zhao
 
Bacteriostatic Mechanism of Pigments from Purple Core
75
Chun-ling Xiao,Jing Wang,Zu Wang